diumenge, 28 de novembre del 2010

"Descobrir consisteix en veure el que tothom ha vist, però pensar el que ningú ha pensat."

Albert Szent-Györgi (1893-1986)

Les enquestes com a fonts d'informació

En la entrada anterior hem parlat de les pautes per a fer un treball de recerca. Ara ens centrarem en una de las fonts d'informació esmentada abans: les enquestes.
Aquesta és una tècnica de recollida d’informació que consisteix a plantejar una sèrie de preguntes (o qüestionari) a un grup de persones que representen a la població que estudiem.
Com que es fan diverses preguntes es pot recollir un gran nombre de dades, que després es tractaran estadísticament per poder analitzar els resultats i extreure'n conclusions.
Abans de fer una enquesta primer s'hauria de determinar quin és el problema que és vol investigar i quins aspectes concrets d'aquest volem analitzar. A partir d'aquí s'hauria de construir una enquesta.

Aquests dies amb les eleccions al Parlament de Catalunya, hem pogut sentir a parlar molt d'enquestes, sondejos i de com el tractament estadístic de les dades recollides, pot ajudar a als partits polítics a saber quines són les seves possibilitats i com han d'encarar les seves campanyes.

Una vegada hem fet l'enquesta, fora bo cercar altres fonts d'informació per tal d'anar concretant poc a poc el nostre treball i després de tenir més dades per poder valorar el que hem obtingut ja ens encarregarem de fer el tractament estadístics i començar a treure conclusions.

ESTADísTICA

divendres, 26 de novembre del 2010

Pauta per dissenyar un projecte de recerca

DETERMINACIÓ DEL PROBLEMA I ESPECIFICACIÓ D’OBJECTIUS
• Què vull investigar? Quin és el problema que vull abordar? (en forma de pregunta general però precisa)
• Quins objectius concrets em proposo ? Quins són els tres o quatre aspectes concrets que m’interessa tractar d’aquest problema?

DISSENY D’UNA ESTRATÈGIA METODOLÒGICA
Marc teòric:
• Quines lectures prèvies he de fer per situar-me en el tema? (estudis existents: llibres, articles de revistes especialitzades, ...)
• Quins conceptes i teories prèvies he de dominar per poder emprendre la recerca?

Fonts d’informació:
• D’on i com obtindré la informació? Amb quin material treballaré?
✔ Textos (literaris, històrics, filosòfics,...)
✔ Obres artístiques

✔ Documents (d’arxius,hemeroteques, ...)
✔ Premsa diària

✔ Internet
✔ Entrevistes

✔ Enquestes
✔ Obsevació

✔ Experiment
✔ Altres


Tractament de la informació:
• Què faré amb la informació obtinguda?
✔ Tractament estadístic
✔ Classificació o tipologia
✔ Tractament comparatiu
✔ Formulació/Comprovació d’hipòtesis
✔ Reconstrucció biogràfica o d’un fet històric
✔ Caracterització d’un grup, institució, estil o moviment social
✔ Altres

VALORACIÓ I EXTRACCIÓ DE CONCLUSIONS
• Què he fet? (recull i presentació dels resultants obtinguts)
• Per què és important o significatiu allò que he trobat o aconseguit?
• He pogut respondre satisfactòriament la pregunta inicial? He assolit els
objectius que em proposava? Fins on he arribat i per què?
• Quins obstacles i problemes he trobat? Què m’ha fallat? Com podria
prosseguir-se o millorar-se el treball fet?
• Què he après amb aquest treball?

Plantejament i estructura d'una recerca

dijous, 4 de novembre del 2010

TREBALLS PUBLICATS A L'EDU365

Entra al següent enllaç:

http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/treballsrecerca/treballs_04_05/d_index.htm

Trobaràs títols de treballs de recerca amb una breu explicació a sota dels objectius que vol abordar cada treball.