divendres, 26 de novembre de 2010

Pauta per dissenyar un projecte de recerca

DETERMINACIÓ DEL PROBLEMA I ESPECIFICACIÓ D’OBJECTIUS
• Què vull investigar? Quin és el problema que vull abordar? (en forma de pregunta general però precisa)
• Quins objectius concrets em proposo ? Quins són els tres o quatre aspectes concrets que m’interessa tractar d’aquest problema?

DISSENY D’UNA ESTRATÈGIA METODOLÒGICA
Marc teòric:
• Quines lectures prèvies he de fer per situar-me en el tema? (estudis existents: llibres, articles de revistes especialitzades, ...)
• Quins conceptes i teories prèvies he de dominar per poder emprendre la recerca?

Fonts d’informació:
• D’on i com obtindré la informació? Amb quin material treballaré?
✔ Textos (literaris, històrics, filosòfics,...)
✔ Obres artístiques

✔ Documents (d’arxius,hemeroteques, ...)
✔ Premsa diària

✔ Internet
✔ Entrevistes

✔ Enquestes
✔ Obsevació

✔ Experiment
✔ Altres


Tractament de la informació:
• Què faré amb la informació obtinguda?
✔ Tractament estadístic
✔ Classificació o tipologia
✔ Tractament comparatiu
✔ Formulació/Comprovació d’hipòtesis
✔ Reconstrucció biogràfica o d’un fet històric
✔ Caracterització d’un grup, institució, estil o moviment social
✔ Altres

VALORACIÓ I EXTRACCIÓ DE CONCLUSIONS
• Què he fet? (recull i presentació dels resultants obtinguts)
• Per què és important o significatiu allò que he trobat o aconseguit?
• He pogut respondre satisfactòriament la pregunta inicial? He assolit els
objectius que em proposava? Fins on he arribat i per què?
• Quins obstacles i problemes he trobat? Què m’ha fallat? Com podria
prosseguir-se o millorar-se el treball fet?
• Què he après amb aquest treball?

Plantejament i estructura d'una recerca

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada